Lesslie Technologies ABs Allmänna villkor

 

Allmänt

Parterna

Med "Lesslie", ”oss” eller “vi” avses i dessa allmänna villkor för Plattformen (”Villkoren”) Lesslie Technologies AB, org.nr 559172-0767. Med "Kunden” eller “du” avses de företag som använder sig av Plattformen. Lesslie och Kunden benämns nedan var för sig som ”Part” och gemensamt som ”Parterna”.

Villkoren

Med Villkoren avses dessa allmänna villkor samt eventuella bilagor som de allmänna villkoren eller Avtalet hänvisar till. Om det förekommer motstridiga bestämmelser mellan dessa allmänna villkor, Avtalet och/eller eventuella bilagor, gäller, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, att dessa allmänna villkor ska ha företräde framför Avtalet och bilagorna. Bilagorna gäller sinsemellan i numerisk ordning.

Godkännande av Villkoren

Avtalet och Villkoren utgör ett bindande avtal mellan Lesslie och Kunden. Villkoren anses vara godkända av Kunden i samband med Avtalets undertecknande och varje gång Kunden använder Plattformen. För att Kunden ska få använda Plattformen måste Kunden först signera Avtalet och godkänna de vid var tid gällande Villkoren.

Definitioner

Ord och uttryck med stor begynnelsebokstav ska ha den betydelse som tillskrivits dem i Villkoren, om omständigheterna uppenbarligen inte föranleder annat.

"Appen" avser vår applikation som är tillgänglig via dator och/eller mobiltelefon och som rör Tjänsten.

Avtalet” avser det kundavtal som Kunden har signerat med Lesslie varigenom Kunden ges tillgång till Plattformen.

"Hemsidan" avser vår hemsida rörande Tjänsten (www.lesslie.se).

"Integritetspolicy" avser vår integritetspolicy som finns tillgänglig på www.lesslie.se

Konto” avser det användarkonto som Kunden registrerar och skapar hos Lesslie via Hemsidan och/eller Appen.

"Plattformen" avser en eller flera av Hemsidan, Appen, Tjänsten och/eller ditt Konto (såsom tillämpligt).

Slutkund” avser den eller de fysiska och/eller juridiska personer som är kund(er) till Kunden och som Kunden på något sätt bistår med hjälp av Plattformen.

"Tjänsten" avser de tjänster som beskrivs under avsnitt 2 och som tillgängliggjorts via Hemsidan, Kontot och/eller Appen, tillsammans med tillhörande produkter, tjänster och information som vi tillhandahåller Kunden.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss genom att använda någon av kontaktuppgifterna nedan (tillsammans "Kontaktuppgifterna"):

Telefonnummer: 08 5202 77 62

E-postadress: info@lesslie.se

 

Tjänsten

Beskrivning av tjänsten

Lesslie är ett licensierat betalningsinstitut, identifikationsnummer 55327, som till företag erbjuder finansiella tjänster främst inom betalningar, utlandsbetalningar, valutaväxling och automatisk bokföring. Lesslie hjälper import- och exportföretag att utföra utlandstransaktioner och därmed växla valutor samt automatisera den därtill relaterade bokföringen genom tjänsten Lesslie Pay, där bland annat nedanstående tjänstekategorier ingår (gemensamt ”Tjänstekategorierna”). Om/när ytterligare tjänster tillkommer så kommer Kunden att notifieras av Lesslie om detta med generell information om nytt tjänsteerbjudande.

 • Betalningar & utlandsbetalningar: Initiering och automation av betalningar och utlandsbetalningar.
 • Valutaväxlingar: Initiering, automation och valutaväxling via valutakonton.
 • Återrapportering: Avstämningar och återrapportering till affärssystem.
 • Datahantering: Inhämtning, lagring och tillgängliggörande av information från bank, affärssystem, Skatteverket och andra källor.

Beställning och aktivering av tjänster Tjänstekategorierna beställs och aktiveras i enlighet med instruktionerna i Appen, Hemsidan och/eller i separat onboardingflöde, vilket kan ske både digitalt eller fysiskt. Under beställningsprocessen behöver Kunden uppge information beträffande kundkännedom (“Know Your Customer”) hädanefter benämnt som ”KYC”. Denna information ska sedan godkännas av Lesslies compliancefunktion och i vissa fall av tredjeparts compliancefunktion. Under beställningsprocessen kan Kunden behöva uppge information beträffande integration till Kundens affärssystem. Kundens beställning har bekräftats när vi skickat en bekräftelse via e-post eller genom Plattformen. När en bekräftelse skickats har Kunden och Lesslie ingått ett avtal och Tjänsten är således aktiverad.

Leverans av tjänsten

Tjänsten levereras löpande genom en webbapplikation. I leveransen av tjänsten kan även manuell bokföring och hantering av kundens utlandsbetalningar genom en redovisningskonsult göras.

Lesslies åtaganden

Lesslie ska tillhandahålla Plattformen till Kunden på de villkor som anges häri. Lesslies åtagande är begränsat till att erbjuda Kunden tillgång till Plattformen. Lesslie tar inget ansvar för Kundens eller eventuell Slutkunds användning av Plattformen eller resultatet därav. Plattformen tillhandahålls som ett verktyg till Kunden och Kunden är ensamt ansvarig för de tjänster som Kunden tillhandahåller eventuella Slutkunder och för det arbete som utförs med hjälp av Plattformen. Lesslie ansvarar inte för hur Kundens eventuella Slutkunder använder Plattformen. Lesslie tar inget ansvar om Kundens eventuella Slutkunder väljer att använda eller i övrigt ta del av med Kunden konkurrerande tjänster via Plattformen.

 

Kundens åtaganden

Kundens ansvar

Kunden intygar härmed att man inte är att betrakta som konsument enligt svensk lagstiftning. Kunden är ansvarig för att själv ladda upp underlag via Plattformen och åtar sig att följa Lesslies vid var tid gällande krav och instruktioner avseende användning av Plattformen som finns att hitta på Hemsidan eller annars följer av dessa Villkor eller Avtalet. Kunden förbinder sig att tillse att ingen användare låter annan obehörigen ta del av Lesslies Plattform eller i övrigt använda Tjänsten. Det åligger Kunden att tillse att lösenord och inloggningsuppgifter förvaras på ett betryggande sätt och att vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att dessa används obehörigen. Det åligger Kunden att se till att motsvarande iakttas av Kundens samtliga företrädare, anställda, Slutkund och andra som använder Plattformen för Kundens räkning. Såvida annat inte föreskrivs i tvingande lag, friskriver sig Lesslie från allt ansvar för skada som uppkommer genom obehörigt eller felaktigt användande av lösenord. Kunden ska omedelbart informera Lesslie vid misstanke om obehörig användning av Plattformen.

Kunden ansvarar vidare för:

att säkerställa att eventuellt Slutkund ges tillgång till och godkänner Villkoren, antingen genom att Slutkunden själv godkänner Villkoren eller genom att Kunden godkänner villkoren å Slutkundens vägnar. Om Kunden godkänner Villkoren å Slutkundens vägnar garanterar Kunden att de är behöriga att ingå avtal för Slutkundens räkning och därmed binda dem till Villkoren. Om Slutkund inte accepterar Villkoren får Slutkund inte använda Plattformen.

att använda Plattformen  på ett sätt som är förenligt med Villkoren, tillämpliga lagar och förordningar samt god sed i branschen. eventuella fel eller brister i Kundens egna programvara.

att Kunden vid varje tidpunkt har erforderlig teknisk utrustning för att i normal omfattning kunna utnyttja Plattformen. Detta gäller även vid förändrad funktionalitet på grund av ändringar i Tjänsten eller Plattformen, förändrade säkerhetsrutiner och/eller andra förändrade tekniska krav på marknaden. digital anslutning mot Plattformen.

 • att upprätthålla skydd mot skadlig kod och ansvarar för att all data och information som Kunden, eller enskilda användare på uppdrag av Kunden, tillgängliggör och som hanteras inom ramen för Tjänsten (hädanefter benämnt som "Kundens Data") är fri från virus, ”trojaner”, maskar eller annan skadlig programvara eller kod, och inte på annat sätt kan skada eller inverka negativt på Lesslies system eller Plattformen.
 • att inte använda Plattformen för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande.
 • att dess användare inte bryter mot, kringgår, tar bort eller påverkar den teknik och de säkerhetssystem som Lesslie använder för att skydda Plattformen, Tjänsten och dess innehåll. Kundens ska se till att dess användare inte agerar på ett sätt som kan innebära att Plattformen sätts ur funktion, överbelastas, försämras eller skadas, eller på annat sätt som kan innebära att Lesslie lider skada.
 • inte övervaka Plattformens tillgänglighet, prestanda eller funktionalitet för något konkurrerande syfte, t.ex. att du samtycker till att inte få åtkomst till Plattformen i syfte att utveckla en konkurrerande produkt eller tjänst eller kopiera Plattformens funktioner eller användargränssnitt.
 • inte bedriva vidareförsäljning eller på något sätt dela resultat som genererats på Plattformen för att skapa en konkurrerande tjänst eller produkt.
 • inte på ett otillåtet sätt inhämta information från tjänsten eller kring hur tjänsten fungerar, med eller utan hjälp av mjukvara (även kallat “scraping” samt “reverse engineering”).

Kunden intygar härmed att signatären som undertecknar Avtalet har behörighet att ingå Avtalet och dessa Villkor. Kunden intygar vidare att de delar av Plattformen som kräver att man för Kundens räkning tecknar firma och/eller behöver fullmakt för att signera betalningar alltid vidtas av en behörig firmatecknare.

Vid betalningar och utlandsbetalningar samt liknande tjänster åtar sig Kunden att genomföra de ordrar som beställts. Kunden är skyldig att genomföra och betala en beställd valutaväxling, även om Kunden senare ångrar sig. I vissa fall, om Lesslie lämnar skriftligt samtycke därtill, kan en order avbrytas mot en kostnad som täcker de administrativa och finansiella kostnader som uppstår för Lesslie. Kunden skall snarast möjligt kontakta Lesslie för att avbryta eller ändra en order och Lesslie tar inget ansvar för att ordern hinner avbrytas.

Användning av Plattformen

När Kunden använder Plattformen måste Kunden alltid följa gällande lagstiftning, förordningar och myndighetsföreskrifter. Framför allt får du inte använda Plattformen på annat sätt än genom de gränssnitt som tillhandahålls av oss och som uttryckligen tillåts enligt Villkoren. Du får inte heller använda Plattformen på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller berättigade intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.

Du samtycker till att vara ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt Konto. Inloggningsuppgifter till ditt Konto ska alltid förvaras säkert och det är förbjudet att dela information om ditt Konto med någon tredje part. Om du misstänker att ditt Konto eller dina inloggningsuppgifter används av en tredje part ska du kontakta oss omedelbart genom Kontaktuppgifterna.

Vi kan komma att tillfälligt begränsa Kundens åtkomst till Plattformen för att:

 • åtgärda tekniska problem eller göra mindre tekniska uppdateringar.
 • uppdatera ändringar av Plattformen för att uppfylla ändringar i tillämpliga lagar och myndighetskrav.

Om vi behöver begränsa åtkomsten till Plattformen kommer vi att kontakta dig på förhand. Detta gäller dock inte vid problem som är brådskande eller vid en nödsituation.

Om du tillhandahåller inkorrekt, felaktig eller inaktuell eller ofullständig information när du skapar ditt Konto har vi rätt att, när det är tillämpligt, avslå, avsluta eller ändra din beställning samt att stänga ned ditt Konto. Detta gäller även om du inte följer dessa Villkor (inklusive, vid misstanke om penningtvätt eller inte inkommer med efterfrågad KYC-information eller andra tvingande regler). Skulle en sådan händelse inträffa kommer vi att kontakta dig och begära att du upphör att bryta mot dessa Villkor.

Genom att använda Plattformen godkänner du att Lesslie samlar in och sparar information om de företag och juridiska personer som du ger oss tillgång till, samt att vi använder informationen för att utveckla nya tjänster och förbättra de existerande tjänsterna både för dig och för andra kunder, nu och i framtiden, även efter att du ej längre är kund, samt att vi får publicera sagd data, anonymiserad, på statistisk nivå. För att tillhandahålla Plattformen kan Lesslie komma att även dela med sig av viss data till tredje part. Exempelvis för att synkronisera data mellan Kundens konton i olika system, såsom affärssystem och banksystem men också avseende KYC-information.

Eget innehåll

Plattformen innehåller funktioner för att ladda upp och lagra filer och annan information som du tillhandahåller eller skapar detta tillhandahållande sker antingen manuellt eller automatiskt. Du är ansvarig för all distribution och andra åtgärder utförda av dig genom våra Tjänster och på ditt Konto.

Genom att ladda upp Kundens Data till Plattformen, intygar du att du (i) har nödvändiga rättigheter till Kundens Data, och (ii) har tillstånd att använda Kundens Data på ett sådant sätt att Kundens Data eller ditt användande av Kundens Data inte strider mot tillämplig lagstiftning. Lesslie kommer inte att kontrollera om Kundens Data har laddats upp eller distribuerats till Plattformen på ett sätt som är förenligt med lag.

Genom att lägga upp Kundens Data till Plattformen är du medveten om, beroende på dina inställningar i portalen, att Kundens Data kan bli tillgänglig för andra. Vi är inte ansvariga för förlust av Kundens Data och vi rekommenderar dig att alltid skapa en säkerhetskopia av Kundens Data. Vi tar inte ansvar för riktigheten i Kundens Data som du har lagt upp eller skapat.

Säkerhet vid terminshandel

Med beaktande av sektion gällande Kundens Ansvar, om Kunden önskar (i) avbryta, eller (ii) tidigarelägga en orderlagd transaktion, oavsett om säkerhet har lämnats eller inte, förbehåller sig Lesslie rätten att ta betalt för samtliga kostnader, förluster och skador som Lesslie har ådragit sig i samband med den initierade transaktionen genom att dra av motsvarande summa från transaktionsbeloppet och/eller (i förekommande fall) det belopp som har ställts som säkerhet, eller på annat sätt som Lesslie finner lämpligt. Om Kunden inte ställer betryggande säkerhet i enlighet med Avtalet, Villkoren eller när Lesslie så påkallar har Lesslie rätt att avbryta den orderlagda transaktionen och äger rätt att ta betalt för de kostnader, förluster och skador som Lesslie har ådragit sig i samband med den initierade transaktionen genom att dra av motsvarande summa från transaktionsbeloppet och/eller (i förekommande fall) det belopp som har ställts som säkerhet, eller på annat sätt som Lesslie finner lämpligt.

Växelkurs

Genom att signera Avtalet och godkänna dessa Villkor godkänner Kunden valutaväxlingstjänsten och att betalningar kommer utföras med växelkursen som presenteras innan varje initierad betalning där samtliga eventuella administrativa och finansiella avgifter är inkluderade.

Klagomål och Kundtjänst

Om du har några klagomål, vänligen kontakta vår support genom att skicka ett e-postmeddelande till klagomal@lesslie.se eller ringa oss på 08 5202 77 62. Supporten är kostnadsfri och är öppen vardagar (bortsett från allmänna helgdagar som infaller på en vardag) mellan 08:30–17:00 (svensk tid).

Begränsning av åtkomst till Plattformen

Lesslie ska sträva efter att erbjuda bästa möjliga tillgänglighet till Plattformen med minimala störningar.

Om tillhandahållandet av Plattformen enligt Lesslies bedömning medför risk för skada för Lesslie eller för annan användare av Plattformen, får Lesslie vidta sådana åtgärder som är nödvändiga med hänsyn till omständigheterna (inklusive stänga av eller begränsa åtkomsten till Plattformen). Kunden ska snarast möjligt underrättas om åtgärder som vidtas i förhållande till Tjänsten som kan ha inverkan på Kundens tillgång till och/eller användande av Tjänsten.

Lesslie har rätt att vidta planerade åtgärder som påverkar tillgängligheten till Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts eller säkerhetsmässiga skäl. Lesslie ska utföra sådana åtgärder skyndsamt och på ett sätt som begränsar störningarna. Lesslie ska meddela Kunden inom skälig tid före det att åtgärden vidtas och om möjligt förlägga planerade åtgärder utanför normal arbetstid.

Lesslie har rätt att omgående förhindra fortsatt användning och ta bort innehåll från Plattformen om det skäligen kan antas att fortsatt användning strider mot gällande lagstiftning. Lesslie ska underrätta Kunden om denna rätt utnyttjas.

Lesslie har rätt att förhindra och blockera Kundens användning av Tjänsten om Kunden eller Kundens Slutkunder använder Plattformen eller Tjänsten i strid med gällande lagstiftning och vid misstanke om penningtvätt. Lesslie ska underrätta Kunden om denna rätt utnyttjas.

Lesslie har rätt att förhindra och blockera Kundens användning av Tjänsten om Kunden inte fullföljer sina skyldigheter och åtaganden i enlighet med Villkoren och Avtalet, inklusive utebliven inbetalning av Kunden till Lesslie.

Materiella och immateriella rättigheter och intrång i tredje mans rättigheter

Lesslie ger dig en icke-exklusiv rättighet och licens att använda Plattformen. Vid upphörande av detta avtal upphör även denna rättighet och licens.

Lesslie, eller i tillämpliga fall dess licensgivare, innehar samtliga rättigheter inklusive immateriella rättigheter (innefattande men inte begränsat till patent, upphovsrätt, varumärken och know-how) hänförbara till Plattformen och däri ingående programvara. Ingenting i Villkoren ska tolkas som att i denna punkt nämnda rättigheter eller del därav övergår till Kunden. Kunden erhåller genom de Villkoren endast den begränsade nyttjanderätt till Plattformen som särskilt framgår härav.

Lesslie innehar samtliga rättigheter inklusive immateriella rättigheter (innefattande men inte begränsat till patent, upphovsrätt, varumärken och know-how) hänförbara till utveckling av Plattformen, vilka utförs i samband med fullgörandet av Lesslies åtaganden i förhållandet till Kunden, oavsett om sådan utveckling sker på uppdrag av eller i enlighet med instruktioner från Kunden eller på Lesslies eget initiativ. Sådan utveckling ska utgöra en del av Plattformen och omfattas av bestämmelserna i Villkoren. Kunden erhåller genom Villkoren endast den begränsade nyttjanderätt till sådan utveckling som särskilt framgår härav.

I de fall rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, avseende utveckling av Tjänsten enligt tillämplig tvingande lag tillkommer Kunden och föregående stycke därmed inte går att tillämpa, får Lesslie härigenom en icke-exklusiv, kostnadsfri och i tiden obegränsad rätt att återanvända (innefattat rätten att fritt använda, utveckla, ändra och licensera till tredje part) utvecklingen i sin verksamhet. I de fall Kunden planerar att överlåta rättigheterna till tredje part åtar sig Kunden att innan rättigheterna överlåts till annan, ge Lesslie rätt att förvärva utvecklingen mot skälig ersättning.

Parterna har under avtalstiden rätt att använda den andra Partens varumärken och produktbenämningar i syfte att fullgöra sina åtagande under dessa Villkor. Ingenting i Villkoren ska i övrigt innebära att några immateriella rättigheter upplåts eller övergår mellan Parterna.

Vardera Part ska, i förekommande fall, följa de instruktioner som meddelas av den andra Parten från tid till annan avseende nyttjande av den senares varumärken eller produktbenämningar. Ingen av Parterna får vidta någon åtgärd som riskerar att skada den andra Partens varumärke eller goodwill.

Kunden ska omedelbart och skriftligen underrätta Lesslie om tredje man riktar krav mot Kunden med påstående om att Lesslies immateriella rättigheter (inklusive i form av Tjänsten och Plattformen) gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Kunden är skyldig att handlägga alla sådana krav enligt Lesslies anvisningar. Kunden får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av Lesslies material, hårdvara, källkoder eller information.

Du accepterar att Tjänsten och annan information, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av oss utgör vår exklusiva egendom. Du får inte på något sätt använda vår exklusiva egendom i något kommersiellt syfte eller för annat ändamål utan vårt skriftliga samtycke.

Data

Om inte annat anges i Villkoren äger Kunden samtliga rättigheter till Kundens Data, och inga sådana rättigheter, eller del därav ska övergå till Lesslie.

Lesslie äger rätt att använda Kundens Data, för (i) drift, underhåll och utveckling av Plattformen, (ii) att erbjuda Kunden och tredje part nya tjänster, samt (iii) administration av kundkontakter, support och skräddarsydd information om och marknadsföring av Lesslies tjänster eller produkter.

Lesslie äger vidare rätt att framställa statistik med hjälp av Kundens Data. Statistik som Lesslie framställt utgör Lesslies egendom i den mån sådan statistik är avidentifierad, oaktat att sådan statistik baseras på information som tillhör Kunden.

Lesslie förbehåller sig rätt att lagra och behandla information från Kunden på en server som kan finnas utanför det land där Kunden har sin verksamhet.

I det fall Kundens Data innefattar personuppgifter äger Lesslie endast rätt att behandla sådana personuppgifter i enlighet med punkt om personuppgifter.

I de fall Slutkunden, genom sin firmatecknare, begär ut slutkundsdata, oavsett anledning, tar Lesslie ut en avgift mot Kunden på 1 000 (ett tusen) SEK och kommer att lämna ut sådan slutkundsdata, förutsatt att Slutkunden kan legitimera sig på lämpligt sätt, exempelvis med Bank ID eller motsvarande.

Personuppgifter

Kunden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar för din räkning i samband med din användning av Tjänsten. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter finns i vår Integritetspolicy.

Kunden ska säkerställa att dennes anställda, representanter och/eller individer som omfattas av Lesslies behandling av personuppgifter enligt denna punkt: (i) är medvetna om att personuppgifter som rör dem kan behandlas av Lesslie; och (ii) hänvisas till eller ges en kopia av Integritetspolicyn.

Ansvarsbegränsning

Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lagstiftning, ansvarar Lesslie inte för någon direkt eller indirekt skada eller förlust (inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, förlust av anseende eller goodwill, produktionsbortfall, förlust av affärer eller affärsmöjligheter, inkomstförluster eller förväntade besparingar, eller förlust av och/eller skadad data eller information) som uppstår till följd av eller i samband med tillhandahållandet av Plattformen. Detta gäller oavsett hur skadan eller förlusten orsakats (inklusive skada eller förlust orsakad av oaktsamhet) och om skadan var förutsebar eller inte vid Villkorens ikraftträdande (även om Lesslie upplysts om risken för sådan skada eller förlust).

Kunden ska utan begränsning ersätta Lesslie i enlighet med föregående stycke för eventuell skada som Lesslie drabbas av om den som utför beställning å Kundens vägnar saknar sådan behörighet och Kunden är även skyldiga att själva ersätta Lesslie för de tjänster som beställts åt Kundens Slutkund i dennes namn.

Skulle skadeståndsansvar uppstå för Lesslie, är Lesslies ansvar, om inte annat föreskrivs i tvingande lag, begränsat till 0,5 prisbasbelopp, enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110), eller dess framtida motsvarighet.

I den mån skadeståndsansvar eller annat ansvar skulle uppstå för Lesslie utöver vad som anges i Villkoren på grund av oaktsamhet eller uppsåt från Kundens sida ska Kunden hålla Lesslie skadeslöst från ansvar, skador och förluster, samt för skäliga och verifierade kostnader och utlägg (inklusive rättsliga kostnader).

När pengar har överförts från den bank som Lesslie, från tid till annan, använder sig av för att genomföra Kundens orderlagda transaktioner och/eller betalningar upphör Lesslies ansvar, såvida Lesslie inte förfarit vårdslöst eller grovt oaktsamt. Om pengarna sedan ”fastnar” hos en mellanliggande aktör eller på något annat sätt inte når fram till den avsedda mottagaren åtar sig Kunden att rikta anspråk mot sådan annan aktör och inte Lesslie.

Ändringar och Tillägg

Lesslie har rätt att ensidigt ändra Villkoren genom meddelande till Kundens kontaktperson. Sådana ändringar av Villkoren träder i kraft från det datum då Kunden accepterar Villkoren eller 30 dagar från det datum som Lesslie har informerat Kunden om ändringarna. Om Kunden inte accepterar ändringarna har Kunden inte rätt att fortsätta använda Plattformen. Lesslie har även rätt att, utan föregående underrättelse till Kunden företa ändringar i Plattformen eller hur Plattformen tillhandahålls, som uppenbart inte kan innebära någon betydande olägenhet för Kunden.

Sekretess

Vardera Parten förbinder sig, med förbehåll för vad som i övrigt anges i Villkoren, att under avtalstiden inte utan den andra Partens skriftliga medgivande till tredje man utlämna information (oavsett om den är muntlig eller i skriftlig, elektronisk eller annan form), om den andra Partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller annars använda sådan information för något annat ändamål än Parts fullgörande av sina åtaganden enligt Villkoren. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska betraktas information som Parten angivit vara konfidentiell, exempel på detta är namn på leverantörer, prisuppgifter på handelsvaror, teknisk information kring handelsvaror och affärsstrategier.

Sekretessskyldigheten gäller inte sådan information som Part kan visa blivit känd för denne på annat sätt än genom Parternas samarbete eller som är allmänt känd. Sekretessskyldigheten gäller inte heller när Part enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut är skyldig att lämna ut uppgifter.

Friskrivning för fel

Om inte annat föreskrivs i tvingande lagstiftning, lämnar Lesslie inga garantier för att Plattformen som tillhandahålls av Lesslie (inklusive webbplatser), eller dess innehåll, fungerar felfritt eller att Lesslies webbplatser eller dess servrar är fria från datavirus eller andra skadliga funktioner eller mekanismer. Om användningen av Plattformen leder till förlust av data eller några andra kostnader är Lesslie inte ansvarigt för dessa kostnader. Plattformen och dess innehåll tillhandahålls i ”befintligt skick” och i den fulla utsträckning lagen tillåter, friskriver sig Lesslie från alla garantier, uttryckliga eller implicita, inklusive garantier för säljbarhet, lämplighet för vissa syften och icke-intrång. Lesslie lämnar inga garantier gällande exaktheten, tillförlitligheten, fullständigheten eller aktualiteten för Plattformen, inklusive dess innehåll, programvara, text, grafik och länkar.

Avtalstid och uppsägning

Uppsägningstid och tillvägagångssätt

Villkoren för Plattformen gäller från och med att du skapat ett Konto och gäller tills vidare.

Tjänsten och/eller Kontot, eller i förekommande fall delar därav, kan med 14 dagars uppsägningstid sägas upp av vardera Part.

Om Lesslie önskar säga upp Kunden ska Lesslie lämna ett skriftligt meddelande därom till Kunden.

Uppsägning från Kundens sida sker genom att kontakta Lesslie via Kontaktuppgifterna.

Vid uppsägning ska Part erlägga samtliga då utestående avgifter för Plattformen, eller relevant del av Plattformen, till den andra Parten. Därefter har ingen Part några anspråk på den andra Parten till följd av upphörandet.

Vid avtalstidens slut kommer Kundens åtkomst till Plattformen att upphävas omedelbart.

Tjänst som fortfarande pågår vid uppsägning ska slutföras i enlighet med dessa Villkor. Skyldigheter som uppstår till följd av överträdelse av dessa Villkor ska fortsätta att gälla även efter uppsägning.

Uppsägning i förtid

I tillägg till vad som i övrigt anges har vardera Part rätt att skriftligen säga upp samarbetet, Villkoren och Avtalet med omedelbar verkan om:

 • Den andra Parten begår ett väsentligt avtalsbrott; eller
 • Den andra Parten försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion, ansöker om ackord, ställer in betalningarna, träder i likvidation eller på annat sätt anses vara på obestånd.

Lesslie förbehåller sig vidare rätten att omgående säga upp Villkoren med Kunden om Kunden använder Plattformen på något sätt som inte överensstämmer med avsedda syften eller på annat sätt är skadligt för oss eller tredje person.

Part som önskar säga upp samarbetet enligt denna punkt ska lämna den andra Parten skriftligt meddelande härom utan oskäligt dröjsmål efter det att omständigheten som berättigar till uppsägning blev eller borde ha blivit känd för Parten.

Avtalsrelation efter uppsägning

Villkor som uttryckligen eller på grund av sin natur är ämnade att äga fortsatt tillämpning efter Avtalet och Villkorens upphörande ska äga fortsatt tillämpning vid samarbetets upphörande, oavsett anledning.

Reklamation

Lesslie ansvarar endast för skador som meddelas skriftligen senast tre (3) månader efter att Kunden upptäckte eller borde ha upptäckt skadan, dock senast sex (6) månader från det att skadan inträffade.

Fel och dröjsmål utanför vår kontroll

Lesslie ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om Lesslies leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få en återbetalning för den del av Tjänsten som du har betalat för men inte fått.

Force majeure

Om Lesslies fullgörande av sina åtaganden under Villkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Lesslie inte kunnat råda över och som Lesslie inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid Villkorens ikraftträdande och vars följder Lesslie inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt (såsom strejk, blockad, bojkott och lockout), krig, eldsvåda, blixtnedslag, översvämning, pandemi, epidemi, karantän, virusutbrott, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Lesslie själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Övriga bestämmelser

All korrespondens och andra meddelanden ska avlämnas skriftligen genom Plattformen (såsom tillämpligt), e-post eller rekommenderat brev och ska anses ha kommit mottagaren tillhanda fem dagar efter avlämnandet för postbefordran om skickat som rekommenderat brev, eller dagen efter avsändandet vid meddelande via e-mail eller genom Plattformen, förutsatt att mottagaren bekräftat mottagandet. Lesslie har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter till annat bolag som ingår i samma koncern som Lesslie. Kunden har inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter utan att först inhämta Lesslies skriftliga samtycke.

Tillämplig lag och tvistelösning

Tvist i anledning av Parternas samarbete ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte institutet – med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter – bestämmer att Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm, Sverige. Svenska språket ska användas i skiljeförfarandet, såvida inte de tvistande Parterna överenskommer om något annat. Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska utse alla skiljemän.

Vid skiljeförfaranden som äger rum i enlighet med föregående punkt ska all information som avslöjas och all dokumentation som inges eller utfärdas av eller på uppdrag av Part eller skiljemännen under sådant förfarande samt alla beslut och skiljedomar som fattas eller meddelas i anledning av sådant förfarande behandlas strikt konfidentiellt och inte användas för annat ändamål än för förfarandet i fråga och heller inte avslöjas för någon tredje man utan föregående skriftligt samtycke av den Part som informationen rör eller, vad gäller beslut och skiljedomar, de tvistande Parterna.

Villkoren, inklusive skiljeklausulen i föregående punkt, ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt, dock med undantag för sådana internationellt privaträttsliga bestämmelser som medför tillämpning av rätten i någon annan jurisdiktion.

Bolagsinformation

Lesslie Technologies AB är registrerat i Sverige.

Registrerad adress: Västra Trädgårdsgatan 9, 111 53 Stockholm.

Organisationsnummer: 559172-0767.

Momsregistreringsnummer: SE559172076701.